ALGEMENE VOORWAARDEN 2020

RESERVERINGSVOORWAARDEN KON TIKI

 

***INDIVIDUELE VERBLIJVEN RIVIERA VILLAGES***

KON TIKI - Route des Plages - 83350 Ramatuelle – FRANKRIJK +33(0)4 94 55 96 96

www.riviera-villages.com  -  www.tiki-hutte.com  -  kontiki@riviera-villages.com 

Kon Tiki **** - 580 locaties

Departementaal indelingsbesluit van 17/07/2012 nr. 2012/29 SIRET FR 24 596 580 365 00044/ APE 5530Z

Vorm : SAS Société par actions simplifiées

Aandelenkapitaal : 79 029.57 €

Maatschappelijke: Route des Plages RD 93 83350 RAMATUELLE N° RCS Fréjus : 596 580 365 Intracommunautair btw-nr.:FR24 596 580 365 00044

 

Vanaf 2 december 2019 kunt u uw verblijf reserveren via onze website: www.riviera-villages.com of per telefoon op: 0033 (0)4 94 55 96 96

De tarieven van KON TIKI 2019 zijn ‘dynamisch’ en evolueren naar gelang het seizoen. Hoe vroeger u boekt, des te meer kans heeft u eventueel op een gunstigere prijs.

 

Om te kunnen genieten van de door RIVIERA VILLAGES voorgestelde diensten, dient u aandachtig onderstaande algemene voorwaarden te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de reserveringsperiode die loopt van 2 december 2019 tot 01 november 2020, voor verblijven tussen 01 juni en 01 november 2020. Deze voorwaarden regelen de verkoop van de verblijven en zijn geldig vanaf de betaling van het voorschot. Wie een verblijf reserveert verklaart zich volledig akkoord met onze algemene voorwaarden.

 

De onderhavige voorwaarden kunnen op elk ogenblik door Riviera Villages worden gewijzigd en/of aangevuld. In dit geval is de nieuwe versie automatisch van toepassing op elke nieuwe klant, die erover wordt ingelicht door publicatie op de website: www.riviera-villages.com. De koper erkent perfect ingelicht te zijn over het feit dat er voor zijn akkoord met de inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden geen schriftelijke of elektronische handtekening van dit document is vereist.

 

 

PREAMBULE 

De voorwaarden voor de uitvoering van de activiteiten met betrekking tot de organisatie en de verkoop van reizen of verblijven worden bepaald door de Code voor toerisme en in het bijzonder door de artikelen L. 211-1 en volgende van deze Code. De onderhavige algemene voorwaarden regelen de contractuele relaties met betrekking tot de verkoop van individuele verblijven tussen het bedrijf Kon Tiki en zijn klanten, en legt hun respectieve verplichtingen vast.

Het feit dat het bedrijf Kon Tiki zich niet beroept op een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, betekent niet dat het er afstand van doet. Elke reservering houdt de toepassing zonder voorbehoud door de klant in, evenals zijn volledige en gehele aanvaarding van de algemene voorwaarden die op elk ander document voorrang hebben.

Behoudens een schriftelijk en voorafgaand akkoord van het bedrijf Kon Tiki voor een afwijking, zijn deze algemene voorwaarden op alle klanten van toepassing. Elke ander document dan de algemene verkoopvoorwaarden en met name de catalogi, prospectussen, reclame, gebruiksaanwijzingen, zijn slechts ter informatie.

DIENSTEN, RESERVERINGEN, PRIJZEN

ARTIKEL 1 - RESERVERING EN BETALING VAN VERBLIJVEN

• De bestanddelen van de geleverde diensten met betrekking tot onze reizen en onze verblijven worden vermeld op onze website www.riviera-villages.com. Vanaf 2 december 2019 kunt u op onze website de geldende tarieven raadplegen of een persoonlijke begeleiding genieten door contact op te nemen met een van onze gastvrouwen via +33 (0) 4 94 55 96 96.

De klant heeft de online catalogus of brochure op papier ter beschikking, of kan onze dienstverlening vragen via onze verkoopconsulenten, telefonisch of per e-mail. Hij bepaalt zelf de keuze van onze faciliteiten op de dag van de boeking.

• De klant erkent kennis te hebben genomen van de inhoud van de diensten, van de bestemming en van de reserveringsmodaliteiten, van alle kenmerken van de verblijven en accommodaties. Hij erkent alle informatie te hebben gevraagd en verkregen die nodig is voor de reservering met volledige kennis van de feiten. De klant is verantwoordelijk voor zijn keuze van reservering en voor de afstemming op zijn behoeften, zodat Riviera Villages niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

• De reservering wordt door de klant als geaccepteerd geacht op het einde van het reserveringsproces. Het reserveringsproces eindigt met de inning van het voorschot van 50% door Riviera Villages.

• De reservering wordt uitsluitend definitief met akkoord van het resort, na ontvangst van het voorschot en na ontvangst van ofwel het correct ingevulde en getekende reserveringscontract, ofwel na aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden tijdens de online reservering.

• De reserveringen zijn pas bindend voor RIVIERA VILLAGES wanneer RIVIERA VILLAGES ze heeft aanvaard, wat Riviera Villages vrij is te doen of kan weigeren, in functie van de beschikbaarheid en in het algemeen van alle omstandigheden die de uitvoering van de reservering kunnen schaden. Riviera Villages biedt met name familieverblijven in traditionele zin aan. De accommodatie is speciaal hiervoor ontworpen. Zo houdt Riviera Villages zich het recht voor om elke reservering te weigeren die tegen dit principe ingaat of het probeert te wijzigen.

 

Onder voorbehoud van de beschikbaarheid op de gewenste data, kunt u een verblijf reserveren volgens de op pagina 1 vermelde modaliteiten.

 

*** Voor de reserveringen die meer dan 30 dagen vóór het begin van het verblijf zijn gedaan: een voorschot van 50% van het bedrag van de gereserveerde diensten moet betaald zijn bij de reservering van het resort. Het saldo moet ten laatste 30 dagen vóór de eerste dag van het verblijf in het resort zijn betaald.

*** Voor de reserveringen die minder dan 30 dagen vóór het begin van het verblijf zijn gedaan: het volledige bedrag moet worden betaald bij de reservering van het resort.

 

OPGELET: Als we de betaling van uw voorschot of van het saldo na deze termijnen niet hebben ontvangen, dan beschouwen we uw reservering als geannuleerd en bieden we de overeenstemmende diensten opnieuw te koop aan. Bovendien worden de annuleringsvoorwaarden op u toegepast

 

Bij ontvangst van uw voorschot ontvangt u een bevestiging van uw verblijf die ook het nog te betalen saldo vermeldt. Bij elke betaling dient u de referentie van het dossier te vermelden die u terugvindt op de bevestiging van het verblijf. Iedereen die zich op de verblijfplaats aanmeldt zonder voorafgaand het saldo te hebben betaald, wordt geweigerd.

In het geval de klant zich minder dan dertig dagen vóór vertrek inschrijft, dient hij de volledige kostprijs op het ogenblik van reservering te betalen. De datum waarop deze reservering eventueel tot stand kan komen, laat ons niet toe om u een bevestiging van verblijf te sturen. U wordt dan geacht alle aanwijzingen te hebben geaccepteerd die in de onderhavige algemene voorwaarden staan of die u mondeling zijn gemeld.

Voor de verhuurde verblijven en om veiligheidsredenen mag het aantal mensen die in het verblijf aankomen in geen enkel geval het aantal plaatsen dat aan het verblijf wordt toegewezen en het aantal in het contract vermelde personen overschrijden.

 

• OPGELET: Elk ingekort, onderbroken of verkort verblijf (laattijdige aankomst, vervroegd vertrek) of ongebruikte dienst kan niet worden terugbetaald.

 

• Indien zij dit wensen, kunnen klanten van het bedrijf KON TIKI, naast de prijs van hun verblijf, tegen betaling een verzekering afsluiten (met inbegrip van annulering, wijziging, late aankomst, onderbreking van het verblijf, vervangend voertuig, het vergeten van een persoonlijk object in de accommodatie). Dit wordt verstrekt door de verzekeringsmakelaar, GRITCHEN TOLEDE ET ASSOCIES (hierna de "verzekering"), zoals beschreven in artikel 5.2 hieronder.

 

ARTIKEL 2: - BETAALWIJZEN VOOR HET VERBLIJF

U kunt uw verblijf betalen met:

- kredietkaart: Visa, Mastercard of Amex

- Bankoverschrijving

• Naam bank: Société Marseillaise de Crédit,

83990 Saint Tropez - Frankrijk

• Naam rekeninghouder: KON TIKI

• IBAN (International Bank Account Number):

FR76 3007 7049 7410 4320 0020 093

• BIC (Bank Identity Code): SMCTFR2A

 

Gelieve bij uw bankoverschrijving, uw dossiernummer te vermelden.

 

ARTIKEL 3: TARIEVEN

3.1: Verblijfstarieven en -belastingen

• De tarieven voor al onze verblijven, accommodaties en bijhorende diensten staan vermeld op onze website. De tarieven worden bepaald per categorie en type accommodatie en zijn uitgedrukt in euro. RIVIERA-VILLAGES kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen van de wisselkoersen.

• De vermelde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2020. Ze stemmen overeen met één nacht en zijn uitgedrukt in euro.

• De toeristenbelasting is niet inbegrepen in de prijs van het verblijf (2020: 0.66€/nacht/volwassen in Ramatuelle).

• Onze tarieven kunnen worden gewijzigd in geval van een stijging van de belastingen waaraan onze verblijven onderhevig zijn.

•Rekening houdend met het voorgaande en met de actieve rol van de klant bij de bepaling van het tarief voor zijn verblijf in functie van de verwachte reserveringstermijn, kan het bedrijf Kon Tiki in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor een verschil in prijzen voor twee verblijven die voor dezelfde periode worden gereserveerd.

3.2: Kortingen – Reclamecampagnes.

Als u wegens een reclamecampagne recht hebt op een korting, dan moet u zich daar bij uw reservering op beroepen.

De reclameaanbiedingen zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden, met name met betrekking tot de beschikbaarheid. De kortingen of reclamecampagnes kunnen echter niet worden gecumuleerd. Zodra de bevestiging of factuur is verzonden, kan de klant op geen enkele korting meer een beroep doen.

 

ARTIKEL 4: WIJZIGING VAN DE RESERVERING

4.1 : Wijziging van uw reservering

Wijzigingen in uw reservering kunnen worden gemaakt, onder voorbehoud van aanvaarding door KON TIKI en beschikbaarheid voor KON TIKI of mogelijk in een van RIVIERA VILLAGES.

Indien de wijziging niet wordt aanvaard of niet mogelijk is, moet de klant zijn verblijf in de initiële voorwaarden maken of annuleren (in het laatste geval, zie 5.1).

We vragen ons dit snel schriftelijk, via e-mail of fax te melden en te bevestigen met een aangetekende brief met ontvangstbewijs.

 

Elk verzoek tot wijziging kan slechts worden geaccepteerd voor zover de beschikbaarheid dit toelaat en moet worden verzonden naar het bedrijf Kon Tiki via een aangetekende brief met ontvangstbewijs. De klant kan zijn verblijf niet meer wijzigen na de datum van verzending van de brief met ontvangstbewijs, d.i. de datum van de poststempel.

 

OPGELET: Als er geen uitdrukkelijk verzoek tot wijziging en geen aanduiding is van wijziging van uw aankomstdatum, dan kan de accommodatie opnieuw voor verkoop beschikbaar worden gesteld 24 uur na de op het contract vermelde aankomstdatum, en verliest u bijgevolg uw reservering, maar ook het gestorte bedrag.

 

4.2: Wijziging door het bedrijf KON TIKI

Als vóór het vertrek een van de essentiële elementen van het verblijf onmogelijk is wegens een onvoorzienbaar en onoverkomelijk feit van een derde bij de levering van in het contract voorziene diensten of in geval van overmacht, dan lichten we u daar zo snel mogelijk over in. U beschikt dan over de mogelijkheid om het verblijf te annuleren of de wijziging die we u voorstellen te accepteren. U dient ons dan binnen de 72 uur uw keuze te melden (bij annulering worden alle gestorte bedragen onmiddellijk terugbetaald, maar bij acceptatie is er geen terugbetaling indien het ontvangen bedrag te hoog is). De toepassing van de onderhavige veronderstelling leidt niet tot de betaling van een schadevergoeding.

 

ARTIKEL 5: ANNULERING VAN DE RESERVERING

5.1: Annulering door de klant

In het geval van annulering vragen we u ons dit snel schriftelijk, via e-mail of fax te melden en te bevestigen met een aangetekende brief met relevante documenten. Elk verzoek tot annulering moet bovendien met relevante documenten worden bevestigd bij het bedrijf Kon Tiki via een aangetekende brief met ontvangstbewijs. De klant kan zijn verblijf niet meer annuleren na de datum van verzending van de brief met ontvangstbewijs, d.i. de datum van de poststempel.

 

Als de annulering plaats vindt :

 • Meer dan 90 dagen voor de startdatum van het verblijf: 90% teruggave van het huurbedrag, exclusief eventuele verzekeringskosten.
 • Tussen de 89ste en de 60ste dag inclusief vóór de startdatum van het verblijf: 75% teruggave van het huurbedrag, exclusief eventuele verzekeringskosten.
 • Tussen de 59ste en de 30ste dag inclusief vóór de startdatum van het verblijf: 50% teruggave van het huurbedrag, exclusief eventuele verzekeringskosten.
 •  Tussen de 29ste en de 15ste dag inclusief vóór de startdatum van het verblijf: 10% teruggave van het huurbedrag, exclusief eventuele verzekeringskosten.
 • Vanaf de 14e dag inbegrepen vóór de datum van het begin van het verblijf zal geen teruggave plaatsvinden.

Het bedrag van de toeristenbelasting is niet inbegrepen in het bedrag van het verblijf.

 

5.2: Registratie van een verzekering die in het bijzonder de annulering van het verblijf dekt.

 

Indien zij dit wensen, kunnen de klanten van het bedrijf KON TIKI, naast de prijs van hun verblijf, inschrijven op het moment van hun reservering of vóór het begin van het annuleringskostenplan van de Verzekeraar, de Verzekering door SARL GRITCHEN TOLEDE AND ASSOCIES verzekeringsbemiddelingsbureau bij Allianz IARD, met de vermelding dat:

 • de prijs van deze verzekering is vastgesteld op 4% van het totale verblijf van de klant (accommodatie en aanvullende diensten die in het bestand zijn inbegrepen, zoals het huren van een kinderbedje, het toevoegen van ontbijt ...);
 • Klanten die zich op deze verzekering abonneren, moeten contact opnemen met GRITCHEN AFFINITY (contactgegevens in de algemene voorwaarden van de verzekering) in geval van een calamiteit die waarschijnlijk de executie van de bijbehorende garantie met zich mee zal brengen;
 • Het bedrijf KON TIKI kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de garanties van de Verzekering, de tenuitvoerbrenging van de Verzekering, de aanname van claims gedeclareerd door klanten of hun vergoeding; 

de inhoud van de verzekering (dekking, voorwaarden, bedrag, aftrekbaar, uitsluitingen, opzet, enz.) wordt beschreven in de algemene voorwaarden voor de inschrijving op de verzekering online beschikbaar : https://gap.gritchen.fr/minurl/uwAXoSc6/

 

5.3: Annulering door Kon Tiki

In het geval KON TIKI het verblijf annuleert en geen gelijkwaardige alternatief voorstelt, dan worden alle gestorte bedragen u onmiddellijk terugbetaald. Deze annulering leidt echter niet tot de betaling van een schadevergoeding of intresten.

Op dezelfde manier worden bij een annulering door KON TIKI wegens een geval van overmacht, zoals bepaald in het artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek, alleen de gestorte bedragen maar geen enkele schadevergoeding terugbetaald.

 UW VERBLIJF

 ARTIKEL 1: MODALITEITEN VAN HET VERBLIJF

Onze bungalows zijn mobiele recreatieverblijven die niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit. De reservering van een huur is strikt persoonlijk. U mag in geen enkel geval onderverhuren noch uw reservering overdragen zonder voorafgaande toestemming van het resort. Minderjarigen dienen vergezeld te zijn van hun ouders of wettelijke voogden.

 

Verhuurde accommodatie

• De verhuurde accommodatie is volledig uitgerust. Het basisbedrag geldt voor 1 tot 6 plaatsen, al naargelang het type accommodatie. De eindschoonmaak, lakens en handdoeken zijn bij de prijs van de accommodaties inbegrepen met uitzondering van speciale aanbiedingen die deze extra’s uitsluiten, en in het geval van een verblijf van een nacht, waar de eindschoonmaak extra in rekening wordt gebracht tegen de prijs van €65 TTC.

• RIVIERA VILLAGES houdt zich het recht voor de toegang tot het resort te weigeren aan groepen of gezinnen met meer mensen dan de capaciteit van de gehuurde accommodatie of het bedrag van het verblijf te verhogen.

• Mogelijkheid tot het kiezen van een specifieke bungalow met verhoging van 10% (volgens beschikbaarheid).

• Bij elke reservering is een parkeerplaats voor één auto inbegrepen. Elke extra auto, aanhanger of bezoekersauto dienen de betaalde parkeerplaats te gebruiken en gelieven zich aan te melden bij de receptie.

 

ARTIKEL 2 - AANKOMST

2.1: Overhandiging van de sleutels

De aankomstdata kunnen verschillen afhankelijk van de resorts en de periodes (raadpleeg de specifieke voorwaarden van elk resort). Op de dag van uw aankomst in Riviera Villages zijn de bungalows beschikbaar vanaf 16.00 uur. In het geval van voortijdige aankomst en afhankelijk van onze beschikbaarheden, wordt alles in het werk gesteld om de wachttijd te verkorten.

 

2.2 Waarborgsom

Bij aankomst zal uw kredietkaart worden gevraagd als garantie (200 euros) voor de accommodatie.

Deze borg zal worden teruggegeven op de dag van vertrek na volledige verificatie (INVENTARIS) van de bungalow. Het management behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de borg te behouden in geval van niet-naleving van hygiëne en / of schade aan het gehuurde materiaal. Als het vertrek van de huurder buiten de openingstijden van de receptie valt, zal de bungalow later worden gecontroleerd en de borg vernietigd worden. Het behoud van de borg sluit geen bijkomende schadevergoeding uit indien de kosten hoger zijn dan het bedrag van de borg.

 

ARTIKEL 3: TIJDENS UW VERBLIJF

3.1: Interne regels

In RIVIERA VILLAGES wordt een intern reglement opgehangen. We vragen u het te lezen en er rekening mee te houden. Alle klanten dienen de bepalingen van het intern reglement na te leven. Elke huurder is verantwoordelijk voor de problemen en overlast die worden veroorzaakt door de personen die samen met hem verblijven of hem bezoeken.

3.2: Verlies, diefstal, schade

Het bedrijf Kon Tiki is niet verantwoordelijk in geval van verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen in onze verblijven, zowel in de woningen als op de parkeerterreinen of gemeenschappelijke ruimten. Het bedrijf Kon Tiki wijst bijgevolg elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, brand, slechte weersomstandigheden enz. of in een geval van burgerlijke aansprakelijkheid van de vakantieganger. RIVIERA VILLAGES wijst eveneens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot geld en persoonlijke bezittingen van de huurder. We raden u aan om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij om indien nodig een uitbreiding van uw persoonlijke garanties te verkrijgen.

3.3: De ligstoelen 

De ligstoelen behorende tot de accommodaties kunnen in geen geval ‘s nachts op het strand (publiek domein) achter gelaten worden en moeten dagelijks door uw zorg worden terug gebracht naast uw accommodatie. Zo niet dan zal kon Tiki het voor u doen, voor deze dienst zal 5€ per ligstoel en per keer in rekening worden gebracht.

3.3: Huisdieren

Huisdieren zijn toegestaan tegen een vast tarief van 10 euro / dag / huisdier indien u een accommodatie huurt. Uw huisdier(en) moet(en) voortdurend onder uw toezicht staan en aan de lijn gehouden worden tijdens uw verblijf. Elke inbreuk op de hygiëne (uitwerpselzakjes zijn verkrijgbaar bij de receptie en de conciërge) of veiligheid, veroorzaakt door uw huisdier kan worden bestraft door de uitzetting van zijn eigenaars. Bij gemeentelijk besluit wordt de aanwezigheid van huisdieren op het strand getolereerd mits deze aangelijnd zijn. Het vaccinatiebewijs voor honden en katten moet actueel zijn. Toegang van honden van de eerste categorie zijn ten strengste verboden in RIVIERA VILLAGES. Honden van de tweede categorie moeten worden gemuilkorfd en aan de lijn worden gehouden door een verantwoordelijke persoon.

 

ARTIKEL 4: VERTREK

Op de in uw contract vermelde dag van vertrek moet de gehuurde accommodatie vóór 10 uur ‘s ochtends ontruimd zijn. de inventaris moet kunnen worden opgemaakt. Elk kapot of beschadigd voorwerp is te uwen laste, evenals het herstel in de oorspronkelijke staat als dit nodig wordt geacht. De borg wordt u terugbetaald op het einde van het verblijf, verminderd met de ingehouden schadevergoeding voor eventuele schade die bij het vertrek wordt vastgesteld. Het inhouden van de borg sluit geen extra schadevergoeding uit in het geval de kosten groter zijn dan het bedrag van de borg. In geval van laattijdig vertrek kan u een extra dag worden aangerekend voor de geldende prijs van een nacht. 

ANDERE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: KLACHTEN

Er is een klachtenprocedure beschikbaar voor onze klanten waarmee ze hun eventuele ontevredenheid over het verloop van hun verblijf kunnen melden. De klant kan zijn klacht melden via de post (KON TIKI, Route de Plages, 83350 Ramatuelle, Frankrijk), of via E-mail (kontiki@riviera-villages.com) of via ons tevredenheidsonderzoek aan het einde van het verblijf.

Tijdens het verblijf staan de receptie- en de conciërgeteams 7 dagen per week van 08:00-20:00 uur tot uw beschikking. Van 20:00 – 08:00 uur kunt u rekenen op ons veiligheidsteam.

Klachten kunnen gaan over het feit dat de accommodatie niet overeenstemt met de reservering of dat de diensten niet voldoen aan de verwachtingen van de klant. De directie verbindt er zich toe elke niet-anonieme schriftelijke klacht omstandig te beantwoorden. In het geval een klant een tegenprestatie wenst voor zijn klacht, dient de klacht via aangetekende brief met ontvangstbewijs te worden gestuurd naar de beheerder van het resort in de maand die volgt op het verblijf. Hierbij mag het dossiernummer niet worden vergeten.

 

ARTIKEL 2: VERANTWOORDELIJKHEID

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.212-1 van de consumentenwet verbindt RIVIERA-VILLAGES zich ertoe met haar diensten de geldende voorschriften na te leven. De klant erkent uitdrukkelijk dat RIVIERA VILLAGES niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor door haar partners of derden geleverde foutieve informatie in haar brochure of op de website van RIVIERA VILLAGES met betrekking tot de parken, en met name de foto’s, de beschrijvingen, de activiteiten, de recreatie, de diensten en de openingsdata. Alle foto’s en teksten die in de brochure of op de website van RIVIERA VILLAGES worden gebruikt, zijn niet-contractueel. Ze zijn louter indicatief.

Het kan gebeuren dat bepaalde activiteiten en installaties die door de resorts worden voorgesteld en in de beschrijving in de brochure vermeld staan, worden geschrapt, met name als gevolg van weersomstandigheden of in geval van overmacht zoals bepaald door de Franse gerechtshoven.

Het bedrijf Kon Tiki is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle verplichtingen die voortvloeien uit het contract. Niettemin draagt het bedrijf Kon Tiki geen verantwoordelijkheid in de gevallen waarin het niet of slecht uitvoeren van het contract te wijten is aan ofwel de klant, ofwel aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde bij de levering van in het contract voorziene diensten of in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 3: GESCHILLEN

Elke klacht over diensten die niet zouden overeenstemmen met de contractuele verplichtingen, moet voorafgaand schriftelijk en via aangetekende brief met ontvangstbewijs worden gestuurd naar de beheerder van het betreffende resort. De klant en Riviera Villages erkennen uitdrukkelijk dat hun relatie wordt geregeld naar Frans recht. In geval van geschillen, wordt de bevoegdheid overgedragen aan de gerechtshoven van de locatie van het resort.

 

ARTIKEL 4: BESCHERMING EN BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

 

4.1 Context en informatie
Kon Tiki verwerkt persoonsgegevens.  Deze verwerking vindt plaats conform de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en de Franse wet op de persoonsgegevens (Loi Informatique et Liberté). De verzamelde persoonsgegevens variëren afhankelijk van de manier waarop de diensten worden gebruikt. Persoonsgegevens die door ons worden verzameld of bewaard, worden direct door de betrokken persoon aan ons verstrekt en/of verzameld op basis van activiteiten op de website en het gebruik van diensten.
Persoonsgegevens kunnen in het bijzonder worden verzameld in de volgende situaties:

 • Bij reservering van uw verblijf
 • Bij deelname aan een tevredenheidsonderzoek
 • Bij een klacht
 • Bij het navigeren op onze website

Kon Tiki kan uw persoonsgegevens in het bijzonder verstrekken en overdragen aan: enquêtebureaus, marketingbureaus, touroperators, reisbureaus en, meer algemeen, aan commerciële partners (met name de marketingafdeling waar het bedrijf Kon Tiki gebruik van maakt) en elke andere eventuele verwerker. Verwerkers zijn gehouden aan naleving van de AVG en de Franse wet op de persoonsgegevens. Bij gegevensoverdracht naar landen buiten de EU ziet het bedrijf erop toe dat door de ontvanger een afdoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd.

 

4.2 Doel van de verwerking:
We verwerken persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van Kon Tiki en zijn partners bij het nastreven van de volgende doelen:
- Verwerking van reserveringsaanvragen
- Opvolging van dossiers en klantverzoeken
- Uitvoering en opvolging van de verstrekking van accommodatie en aanverwante of aanvullende diensten
- Beheer van de commerciële relatie met de klant om onze diensten en ons aanbod aan de klant te verbeteren, te optimaliseren en te personaliseren
- Reclame
- Beheer van de relatie met klanten en potentiële klanten
- Klantenbinding
- Marketing (bijvoorbeeld voor afstemming van ons aanbod op klanten)
- Tevredenheidsonderzoeken
Verzamelde persoonsgegevens dienen correct en up-to-date te zijn. Met het oog hierop zal Kon Tiki deze gegevens aanpassen of verwijderen naar aanleiding van elke wijziging waarvan het bedrijf kennis heeft.
Ook verwerken we persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichtingen bij het nastreven van de volgende doelen:

- Boekhouding en facturering
- De strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en corruptie,
- Naleving van artikel R611-42 van het Franse wetboek betreffende het binnenkomen en het verblijf van vreemdelingen en betreffende het asielrecht (CESEDA), dat bedrijven verplicht om “bij aankomst van buitenlandse gasten een individueel registratieformulier voor de politie in te vullen of door de buitenlander te laten invullen en ondertekenen”.

 

4.3 Bewaring:
Verzamelde gegevens worden bewaard zo lang dit noodzakelijk is voor de activiteiten waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met geldende regelgeving.

REGISTRATIEFORMULIER VOOR BUITENLANDSE GASTEN
Het ‘fiche individuelle de police’ (registratieformulier voor buitenlandse gasten) wordt zes maanden bewaard en bij een verzoek daartoe beschikbaar gesteld aan politie en gendarmerie.

GEGEVENS VERZAMELD VOOR BEHEER VAN KLANTEN EN POTENTIËLE KLANTEN: 
Persoonsgegevens van klanten kunnen voor reclamedoeleinden worden bewaard voor de duur van drie jaar, ingaande bij beëindiging van de commerciële relatie. Persoonsgegevens van potentiële klanten/niet-klanten kunnen worden bewaard voor de duur van drie jaar, ingaande op het moment van verzameling of het laatste contact met de potentiële klant. Na deze termijn van drie jaar kunnen wij opnieuw contact met u opnemen om te vragen of u nog commerciële communicatie van ons wenst te ontvangen.

Identiteitsbewijzen: Bij uitoefening van het recht op inzage of rectificatie mogen gegevens van identiteitsbewijzen worden bewaard gedurende de termijn bepaald in artikel 9 van het Franse wetboek van strafvordering, zijnde één jaar. Bij uitoefening van het recht van bezwaar mogen deze gegevens worden gearchiveerd gedurende de verjaringstermijn bepaald in artikel 8 van het Franse wetboek van strafvordering, zijnde zes jaar.

LIJSTEN VAN BEZWAAR TEGEN HET ONTVANGEN VAN RECLAME:
Informatie die wij nodig hebben om rekening te kunnen houden met uw recht van bezwaar, wordt maximaal drie jaar bewaard, met ingang van het moment waarop het recht van bezwaar wordt uitgeoefend.

BEZOEKERSSTATISTIEKEN: 
Informatie die op het apparaat van gebruikers wordt opgeslagen en elk ander element dat wordt gebruikt ter identificatie van gebruikers en dat traceerbaarheid of het herhaaldelijk bezoek van de gebruikers mogelijk maakt, wordt maximaal 13 maanden bewaard.

 

4.4. Uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens:

Volgens de wet hebt u de volgende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens:
- Recht op inzage in persoonsgegevens
- Recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens
- Recht op stopzetting of beperking van de verwerking
- Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
- Recht om uw toestemming in te trekken,
- Recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van reclame,
- Recht op dataportabiliteit in gevallen waarin dit technisch mogelijk is
- Recht om te bepalen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt na uw overlijden

- Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit (in Frankrijk is dit de CNIL)

 

4.5 Uitoefening van uw rechten:
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG):
- Door middel van dit formulier

- Of door middel van een ondertekende brief met een kopie van uw identiteitsbewijs aan het volgende adres:
S.A. PDM 125 Avenue de la Mer, Les Jardins de la Mer, 83310 Port-Grimaud,
Frankrijk
Bij elk verzoek dient een kopie van een identiteitsbewijs met handtekening te worden meegestuurd.

 

4.6 Terminologie uit de Algemene verordening gegevensbescherming:
Definitie van ‘persoonsgegevens’:  “Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.” Definitie van ‘verwerking’: “Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.”

 

ARTIKEL 5: POLITIEFICHES

Als gevolg van het decreet 2015-1002 van 18 augustus 2015 zijn de uitbaters van kampeerterreinen, caravanstandplaatsen en andere terreinen verplicht om buitenlanders bij aankomst een individuele politiefiche te laten invullen en ondertekenen. Het model daarvan is bepaald door het gezamenlijke besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken, de minister voor immigratie en de minister voor toerisme. De persoonlijke gegevens die hierbij worden verzameld, zijn met name:

1. De familienaam en voornamen

2. De geboortedatum en -plaats

3. De nationaliteit

4. De vaste woonplaats van de buitenlander

5. Het mobiele telefoonnummer en e-mailadres van de buitenlander

6. De aankomstdatum in het etablissement en de voorziene vertrekdatum

De kinderen jonger dan 15 jaar mogen vermeld staan op de fiche van de volwassene die hen vergezelt.

 

ARTIKEL 6 – BEMIDDELING BIJ CONSUMENTENGESCHILLEN
 Overeenkomstig de bepaling van de Franse Consumentenwet aangaande de bemiddeling bij consumentengeschillen, heeft de klant het recht op gratis gebruik van de bemiddelingsservice aangeboden door KON TIKI. De derhalve voorgestelde mediator consumentenrecht is MEDICYS.
 

Deze bemiddelingsinstantie is bereikbaar via :

- de website www.medicys.fr;

- of per post: MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Parijs, Frankrijk 

 

ARTIKEL 7 – GEVONDEN VOORWERPEN

- De receptie en het bewaren van gevonden voorwerpen:
 Onmiddellijk na ontvangst worden de gevonden voorwerpen geregistreerd in onze database. Ze zullen 30 dagen worden bewaard. Bederfelijke of gevaarlijke goederen worden onmiddellijk vernietigd.

- Melding van verlies:
 U kunt het verlies melden per telefoon of ter plekke bij een van onze recepties. Onze receptiemedewerkers kunnen uw vragen beantwoorden en uw melding registreren via +3(0)4 94 55 96 90 of per e-mail: kontiki@riviera-villages.com.

- De gevonden voorwerpen:
 Als uw voorwerp gevonden is, kunt u het binnen 30 dagen ophalen bij de receptie op vertoon van een identiteitsbewijs of het laten opsturen naar uw huisadres. In het laatste geval wordt een tarief van 30 euro berekend om de kosten van deze service en de verzending te dekken.

- Niet teruggeven gevonden voorwerpen
: Bij het uitblijven van teruggave aan de eigenaar, wordt het voorwerp na het verstrijken van de termijn van een maand geschonken aan een weldadigheidsorganisatie ofwel vernietigd.

 

ARTIKEL 8 – DE MAATREGELEN TEN OPZICHTE VAN HET RECHT OP TERUGTREKKING ZIJN NIET VAN TOEPASSING.

Dit volgens de toepassing van artikel L221-28 12° van de consumentenwet die voorschrijft :

«  het recht van terugtrekking kan niet uitgeoefend worden voor overeekomsten :

12° van diensten van accomodaties, andere dan van een residentiële woning, voor diensten van goederen vervoer , van autoverhuur, van restauratie of recreatieve activiteiten die verstrekt dienen te worden voor een bepaalde datum of periode » 

 

9 - VRIJWILLIG INGESTUURDE DIGITALE INHOUD:

Foto's, video's, luchtopnamen en elke andere digitale inhoud die door de klant, de potentiële klant, de gebruiker van de dienst en meer algemeen elke persoon die al dan niet klant is van ons bedrijf, via welk kanaal dan ook (e-mail, sms, WhatsApp, sociale netwerken) worden verstuurd naar ons bedrijf, naar één van onze werknemers of welke van onze vertegenwoordigers dan ook, kunnen worden gebruikt voor reproductie, verspreiding en meer algemeen worden gebruikt op alle materiële en immateriële dragers voor marketinggerelateerde, commerciële, promotionele en informatieve doeleinden.

In geval u bezwaar maakt tegen een dergelijk gebruik, verzoeken wij u ons dit vóór het insturen te laten weten. Dit dient u schriftelijk te doen via het volgende e-mailadres: kontiki@riviera-villages.com of per post naar: Kon Tiki - 4363 Route de plages - 83350 RAMATUELLE

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR ONLINE RESERVERINGEN

 

ARTIKEL 1: TECHNISCHE VERDUIDELIJKING BETREFFENDE

DE PROCEDURE VOOR ONLINE RESERVERINGEN

Zoals eerder vermeld, beschikt de klant over de mogelijkheid om zijn verblijf online te reserveren op de website www.riviera-villages.com en tiki-hutte.com.

Ondanks de toepassing van rechtswege van de voorgaande clausules van de onderhavige algemene voorwaarden bij elke reservering ongeacht de vorm, worden hier de technische modaliteiten van de online reservering verduidelijkt. De klant kiest zijn reservering op het internet in functie van de beschikbaarheid en het toepasselijke tarief. De klant kan eveneens bepaalde optionele diensten kiezen. Deze online reservering loopt via diverse stappen zodat de klant kan nagaan of het gekozen verblijf aan zijn wensen voldoet en hij op zijn reservering kan terugkomen vóór hij ze definitief bevestigt. De reservering van het verblijf bij Kon Tiki wordt pas geldig geregistreerd op de site wanneer de klant duidelijk is geïdentificeerd via zijn login of hij een gebruikersaccount aanmaakt.

Via de definitieve bevestiging van de reservering kan de klant controleren of deze volledig voldoet en gaat hij akkoord met de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden voordat hij overgaat tot de beveiligde betaling van het gevraagde voorschot van 50%.

Op het einde van deze stappen bevestigt Kon Tiki de geregistreerde reservering via e-mail, waarin ook de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden nog eens worden vermeld. De reservering wordt als definitief beschouwd zodra de klant de e-mail van Kon Tiki met de bevestiging van de reservering heeft ontvangen. Deze bevestiging geldt als datum van het aangaan van het verkoopcontract en als datum van het aanvaarden van de onderhavige algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 2: - ONLINE BETALING EN BEVEILIGING VAN DE TRANSACTIE

We herinneren eraan:

- dat een eerste factuur ter waarde van 50% van het bedrag van uw reservering moet worden betaald bij de online reservering van uw verblijf,

- dat het saldo van uw verblijf automatisch op dezelfde bankkaart in rekening wordt gebracht en dit 30 dagen vóór uw aankomst. De betaling gebeurt online via een bankkaart (uitsluitend Amex, Visa en MasterCard) en via beveiligde betaling via Pay Box. Alle nodige middelen worden aangewend om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de via het internet overgedragen gegevens te verzekeren.

Om die reden maakt de website gebruik van de beveiligde betalingsmodule SSL (Secure Socket Layer) zodat de overgedragen gegevens met software worden gecodeerd en geen enkele andere partij er kennis kan van nemen.